Vores mine

Overblik over minen

Aappaluttoq er Grønlands første korun-mine. Geologisk defineret af Selskabets geologer mellem 2005-2015. Minen ligger ved kysten og omkring 160 km syd for Grønlands hovedstad Nuuk. Anlæg af minen blev startet i 2014 og optimal produktion forventes i 2015. True North Gems opererer ikke selv i Aappaluttoq-minen, idet driften forestås af LNS Greenland mod 27% ejerskab af projektet. Det er et særdeles erfarent norskejet mineselskab,som også vil være ansvarlig for forarbejdsningen af rå ædelsten ved selve minen. Truen North Gems vil efterfølgende bruge sin dybgående gemmologiske kompetencetil at opgradere koncentratet til ren, klassificeret produkt.

Malmen i Aappaluttoq er meget høj løddig, gennemsnitlig 350g/tons (1.750 karat/tons), med indikeret 283 million karat og antaget 109 millioner som ressource. Ressource modelleringen og den nuværende mineplan strækker sig til 65m dybde. Der er en signifikant efterforskningsmuligheder både under og langs bruddet. Den nuværende mineplan forventes at producere høj kvalitets- rubiner og pink safir indtil 2023.

Nøgletal

BELLIGGENHED: Sydvestgrønland
MINETYPE: Åben mine
ESTIMERET LEVETID P.T: 2014 – 2023
PRIMÆR ORE: Rubin
SEKUNDÆR ORE: Pink Safir
PERSONALE: 68
TRUE NORTHS EJERANDEL: 100% i starten; 80% ved drift

Pre-Feasibility Study for Aappaluttoq Rubin Projekt, True North Gems

pdf-icon2 Current Executive Summary
pdf-icon2 Current Technical Report
pdf-icon2 Historic Technical Report

Fiskenæsset Rubin Projektet er placeret i den sydvestlige del af Grønland, omkring 160 kilometers syd for hovedstaden Nuuk. Området består af to prospekt licenser ud af de 8 ansøgte blokke, der dækker 823 kvadrat kilometer. True North Gems har 100 % ejerskab af licenserne.

Både rubin og pink safir (røde og pink er varianter af mineralet korund) optræder i licensen og individuelle krystaller der vejer mere end 80 gram (400 carat) er fundet. Rubiner og pink safirer er ædelstene, og rubiner med høj kvalitet kan endda være mere værdifulde end diamanter.

True North Gems indledte sommer efterforskningsprogrammet i 2004 og har været der siden hvert år. Indtil videre er der fundet op til 30 rubinforekomster i distriktet omkring Fiskenæsset, og i løbet af fire år er der udtaget 165 tons stenprøver til forarbejdning (48 tons er blevet forarbejdet til dag dato).

Over 65.000 gram ædelsten samt over 129.700 gram næsten – ædelstens rubin og pink safirer er blevet udvundet af forarbejdningsmaterialet. Rubinerne optræder i en regionalt geologisk kontakt mellem anorthosit og amfibolit, hvilket strækker sig mere end 200 km i distriktet syd ved Fiskenæsset.

Selvom priserne på ædelsten kan variere en del, afhængigt af dets kvalitet, har uafhængige kilder vurderet et 0,69 karat rubin fra Aappaluttoq med nutidsværdi på $3.220/karat og en pink safir fra Aappaluttoq på 0,96 karat med nutidsværdi på $460/karat (priserne er angivet i US$ ved engros).

 

pdf-icon2 Investor fact sheet
pdf-icon2 Exploration history
pdf-icon2 Gem processing and cutting
pdf-icon2 Ruby market fact sheet

At bygge en mine

Geologi

Aappaluttoq-minen tilhører til den arkæiske anortositkompleks. Anortositkomplekset består af flere lagdelte, mafiske til ultramafiske, bjergarter med en næsten vertikal orientering. Rubin og safir mineraliseringerne er i reaktionzonerne mellem melanogabbro og leucogabbro. Disse bjergarter blev betydelig ændret og metamorfoseret i amfibolit- til granulit-facies. Ædelstenen korund har to værtsbjergarter – den første er stærkt glimmerholdig med høj Cr indhold, den anden er metamorfoseret gabbro med indhold af lette mineraler. Værtsbjergarterne har næsten vertikal orientering, og blevet fulgt ved boring ned til 230m´s dybde. Forekomstens endelige dybde og længde er endnu ikke kendt.

Bjergarterne i Aappaluttoq omfatter en regional geologisk strækning, såkaldt ‘Ruby Island Line’, der har flere forskellige overflade korund mineraliseringer med ædelstenskvaliteter ligesom Aappaluttoq-forekomsten. Strækningen har en fugleflugtslængde på 10 km, den sekundære strækning er i efterforskningsområderne Siggartartulik og Kigutilik, det er stadig uvist om strækningen er en fortsættelse af Ruby Island Line, eller om det er et af lagene i det lagdelte anortositkompleks.

Phlogopitit, den primære malm i Aappaluttoq-minen, indeholder korund, som er relative løs og nem at udvinde. Den sekundære gabbroiske malm er hårdere og udvinding uden at knuse stenene er relativt svær. Ud af det totale korund-indhold har 5% en høj ædelstens kvalitet og omkring 20% har en nær-ædelstenskvalitet. Nær-ædelstene indeholder indeslutninger og de resterende 75% af produktionen er klassificeret som ”kommerciel” kvalitets vare.

pdf-icon2 Download Exploration History

Resourcer & Reserver

Kategori Volume Tonnage(1) Gns. lødighed(2,3) Gns. lødighed (2,3,4) Korund indhold (2,3) Korund indhold(2,3,4)
t g/t ct/t M.g M.ct
Indicated
59,110
189,150
313.33
1,566.65
59.27
296.33
Inferred
24,110
77,160
283.46
1,417.28
21.87
109.35
Noter:(1) Densiteter er udledt fra specifik densitetsmåling af værtsbjergarter og kontaktzonen er estimeret ud fra specifikt densitetsmåling af korund og gennemsnitlig lødighed. (2) Totale rensede korund indhold, over 1,7 mm fraktionsstørrelse, er målt med mineralogisk laboratorie analyse. (3) Top cut grade på 7.325 gram per tons (97,5 percentil), og minimum cutt-off grade på 1 gram per tons. (4); ét gram er 5 karat.

Bruddets design er genereret af en valgt model fra Gemcoms Whittle 4X software. Man har taget geotekniske og praktiske parametre som udgangspunkt til designet, da disse giver en sikker og effektiv udvinding af malmen. Modelvalg og bruddesign er udelukkende baseret på indikeret mineralressource. Den følgende tabel viser de nuværende reserver.

Reserve Korund Korund-indhold
T g/t M.g
Påvist
-
-
-
Skønnet
161,700
350
56.6
Total
161,700
350
56.6

Mineralreserven er baseret på 95% af indikeret mineralressource med reference til total korund og 85% i reference til tonnage.

I mineralreserven er procentdelen af ædelsten og nær-ædelstens rubiner og safirer baseret på B1 og B2 bulksamples taget i 2006 og 2007. Tabellen er vist for neden. Værdiansættelserne er kun for ædelsten og nær-ædelsten, og der er ikke taget højde for den kommercielle potentiale for ikke-ædelsten. B1 og B2 er de mest repræsentative prøver til brug af estimering af ædelstensfordeling da de gav større viden om forekomsten og mere dybgående gennemgang af prøverne. Selskabet vurderer, at procentfordelingen er repræsentativ for forekomsten som helhed. Når minedriften startes, vil ædelstensfordelingen og ædelstensindholdet blive nøje overvåget.

Minedrift & forarbejdning

Proces-anlægget i True North Gems Aappaluttoq Rubin projekt består af følgende primære del-processer:

▪ Knusning (Primær & Sekundær)

▪ Mekanisk skrubning

▪Tyngdeseparation

▪ Optisk sortering

▪ Støttefunktioner

Generelt

Som foreslået, er process-anlægget planlagt til at operere ét 12-timers skift om dagen i 224 dage i månedernefra april til november. Designparametrene giver en mulighed for 90% udnyttelse.

Alle delprocesser som er beskreve, vil blive placeret i en “Processbygning”, hvor også kontorer / security skal være. Bygningen er en stålkonstruktion med alle de nødvendige elektriske og kontrolmæssige faciliteter. Procesbygningen placeres ved siden af værkstedet og umiddelbart i nærheden af den åbne mine.

SIMPLIFIED flowsheet

Knusning

Knuseren består af en primær kæbeknuser og en sekundær kegleknuser. Mellem knuserne er der et transportbånd som flytter masser. Den primære kæbeknuser knuser sten, der kommer direkte fra bruddet (Run-of-Mine – ROM). Der hældes malm direkte i knuseren ved hjælp af en frontloader. Malmen leveres med en nominel størrelse på 550 mm og derunder. Efter kæbeknuse-processen er den nominelle partikelstørrelse reduceret til 60 mm og under. De knuste materiale fra kæbeknuseren leveres herefter på transportbånd til skrubbemaskinen.

Den sekundære kegleknuser modtager større materialer screenet fra skrubberen. Via transportbånd leveres malmen til kegleknuseren som knuser +20 mm sten ned til 20 mm og under. De knuste materiale føres igen til skrubberen.

Skrubning

Den knuste malm forarbejdes gennem en mekanisk skrubning som vasker og renser den indkommende malm og leder det til vibrationsfladen. Der er 3 vibrationsflader, som sorterer i følgende 3 størrelsesfraktioner, +20 mm, -20 mm til +1.7 mm og -1.7 mm. Størrelsesfraktioner +20mm føres til kegleknuseren. Via transportbånd føres størrelsesfraktionerne -20mm til +1,7mm til DMS anlægget, materialer der er mindre end -1,7 mm føres til en tank og behandles som tailings. Disse tailings pumpes ved hjælp af en centrifugalpumpe til projektets tailings-lager. Et ”håndplukningssted” midt i skrubbeprocessen giver mulighed for visuel inspektion af +20 mm materialer for medarbejderne. Den visuelle inspektion vil gøre det muligt at fjerne store korund krystaller fysisk fra processen og dermed undgå at ødelægge dem yderligere ved kegleknusningen.

Tyngdeseparation (”DMS”)

Tyngdeseparation er en “våd” proces, hvis formål er at separere korundbærende materiale fra gangbjergart. Det formalede eller forstøvede ferrosilicium (FeSi) pulver vil blive blandet med procesvand for at frembringe opslemning med en rumvægt på ca. 2,7 SG. Dette ferrosilicium-opslemning blandes derefter med knust og skrubbet malm og pumpes til en cyklonseparator. Cyklonen vil separere materialerne i ”tung” eller ”bundfalds” materiale og ”let” eller ”flydende” materiale. Bundfaldet, herunder korund, vil strømme til cyklonens underløb og det flydende materiale vil flyde over cyklonens overløb. Den flydende materiale bliver kasseret som tailings og pumpes til projektets tailingslager via centrifugalpumper. Bundfaldet vil blive opsamlet, tørret og ledt gennem en magnetisk separator, hvor ferrosilicium opslemningen fjernes. Det ikke-magnetiske koncentrat transporteres derefter til det optiske sorteringsanlæg.

Optisk Sortering

Bundfaldet fra tyngdeseparationen tørres med en infrarød tørrer og sorteres derefter i 3 størrelsesfraktioner ved hjælp af en mekanisk vibrationsflade (+10 mm, -10 mm til 4 mm og -4 mm til +1,7 mm). Hver fraktionsstørrelse sættes til side og sorteres derefter i et optisk sorteringsanlæg. I denne proces sorteres stenene i ”koncentrat” eller korun-bærende materiale og i ”restmateriale” som kan indeholde minimalt korundmateriale eller ikke har korundindhold. Koncentratet og restmaterialet vil blive opsamlet i opbevaringsholdere og oplagret i procesbygningen. Koncentratet vil blive transporteret til True North Gems’ sorteringsfacilitet i Nuuk, og restmaterialet oplagres på stedet for potentiel fremtidig fornyet behandling.

Støttefunktioner

For at understøtte de primære processer er der brug for forskellige services: Elektrisk tilslutning og net, trykluft og procesvand er nødvendige for driften af de tidligere beskrevne primære delprocesser. Det centrale kraftværk på mineområdet vil forsyne området med elektricitet og føre strømmen gennem det krævede kontrol- og distributionsudstyr. Luftkompressorer i procesanlægget vil levere det lufttryk som kræves til proces og vedligeholdelse. Procesvand leveres fra stedet og opbevares i en vandtank til senere forsyning for proces og vedligeholdelse. Vandforsyningen vil ske ved brug af eldrevne vandpumper.

Miljø og samfund

True North Gems har forpligtet sig til langsigtet, bæredygtig udvikling af Aappaluttoq-forekomsten. sikrer at miljømæssige, samfundsmæssige og økonomiske forhold virker til størst mulig gavn for såvel selskabet som befolkningen i det grønlandske samfund.

Godkendelsesprocessen for Aappaluttoq-minen omfattede detaljerede socioøkonomiske og miljømæssige vurderinger samt udarbejdelse af retningslinjer og rammebetingelser. Som en del af virksomhedens samfunds- og miljøpolitik overvåger og vurderer vi løbende for at sikre, at Aappaluttoq-projektet lever op til de miljø- og samfundsmæssige krav.

Miljøvurderingen (EIA) og Vurderingen af socioøkonomiske konsekvenser (SIA) findes her. For at se en komplet liste over Selskabets godkendelsesdokumenter klik her.

View CSR page here

Tilladelser

Den 10. marts 2014 tildelte Det grønlandske Selvstyre en udnyttelsestilladelse (minedrift) til True North Gems Greenland.

Nedstående link indeholder oplysninger om den offentlige høringsproces, der fandt sted i forskellige byer og bygder i Grønland i august måned 2013.

http://naalakkersuisut.gl/en/Hearings

På den officielle hjemmeside for Naalakkersuisut (linket) kan du finde den nødvendige documentation som er foreskrevet i den grønlandske lovgivning. Derudover har True North selv taget initiativ til at udarbejde andre dokumenter som supplerende afklaring og for at fremme åbenheden. Disse yderligere dokumenter er angivet nedenfor.

Grønlandsk lov kræver, at de obligatoriske rapporter og dokumenter på den officielle høringsportal findes i versioner oversat til såvel grønlandsk som dansk. Den tekniske og supplerende information i dokumenterne på selskabets egen hjemmeside er tilføjet som ekstra information, og der er ikke krav om oversættelse af disse.

pdf-icon2 01. TERMS OF REFERENCE
pdf-icon2 02. AAPPALUTTOQ PROJECT BRIEF
pdf-icon2 03. EIA INITIAL ASSESSMENT OF ACID ROCK DRAINAGE AND METAL LEACHING POTENTIAL
pdf-icon2 04. EIA SILICA REMOVAL TECHNICAL STUDY
pdf-icon2 05. SIA RUBY TRACK
pdf-icon2 06. SIA SCOPING WORKSHOPS
pdf-icon2 07. SIA SECURITY
pdf-icon2 08. SIA SLICA SPECIFIC FOR QEQERTARSUATSIAAT
pdf-icon2 09. SIA SUMMARY OF SMALL SCALE MINING LICENCE REGULATION IN GREENLAND
pdf-icon2 2011 PRE-FEASIBILITY STUDY ON THE AAPPALUTTOQ RUBY PROJECT, GREENLAND TRUE NORTH GEMS
pdf-icon2 11. RUBY AND PINK SAPPHIRE INTRO
pdf-icon2 12. EIA MEMO RUBY MINE AT AAPPALUTOQ – NITROGEN LOAD TO THE ENVIRONMENT BY MINE
pdf-icon2 13. RECOMMENDATIONS FOR ADDITIONAL BASELINE STUDIES
pdf-icon2 14. SUPPLEMENTARY BASELINE SAMPLING 2013
pdf-icon2 15. ANSWER FROM GREENLAND NATIONAL MUSEUM AND ARCHIVES